WUDANG GONG DAO - Me YUAN Limin
                            
                        10 juin 2019  Bordeaux